Umowa serwisowa

Umowa serwisowa

ARTYKUŁ 1 - PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż usług elektronicznych AGENCJI KONSUMENTOWI ze strony www.vigotours.com, ustawy o ochronie KONSUMENTA nr: 4077 o sprzedaży i świadczeniu usług wymienionych poniżej, wraz z kwalifikacjami i cena sprzedaży, obejmuje prawa i obowiązki stron zgodnie z przepisami rozporządzenia.

ARTYKUŁ 2 - STRONY

Niniejsza Umowa została podpisana zgodnie z warunkami podanymi poniżej.

'ODBIORCA'; zwany dalej „KONSUMENTEM”.

Imię i nazwisko:

Adres:

'SPRZEDAWCA' ; zwane dalej „AGENCJĄ”.

Tytuł: PROFESYONEL TURİZM İŞLETMELERİ TİC. I SAN. SP. Z O.O. STI

Adres: ILICA MAH. 278 SOK. NR: 11 / B-3 MANAVGAT ANTALYA

Telefon: + 90 (242) 753 61 00

E-mail: [email protected]

Akceptując niniejszą umowę, KONSUMENT z góry akceptuje, że jeśli podmiot umowy potwierdzi zamówienie, będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowej ceny określonej w przedmiocie zamówienia, takiej jak cena zamówienia i opłata za wysyłkę, podatek.

ARTYKUŁ 3 - PRZEPISY OGÓLNE

3.1- KONSUMENT oświadcza, że ​​produkt objęty umową jest czytany i informowany o kwalifikacjach usługi, cenie sprzedaży i sposobie płatności oraz wydajności oraz daje niezbędne potwierdzenie w środowisku elektronicznym.

3.2- AGENCJA odpowiada przed KONSUMENTEM, ponieważ usługa będąca przedmiotem umowy jest wadliwa.

3.3- KONSUMENT, po wykonaniu usługi, jest odpowiedzialny za niesprawiedliwe lub niezgodne z prawem korzystanie z karty kredytowej KONSUMENTA przez osoby nieupoważnione i nie jest odpowiedzialny za usługi AGENCJI.

ARTYKUŁ 4 - ANULOWANIE - PRZENIESIENIE

4.1 AGENCJA, chociaż niezbędna ostrożność pokazała wszystkie przeszkody na początku lub w kontynuowaniu podróży; Może odwołać lub anulować podróż na 24 godziny przed wylotem z powodu braku dokładnej rejestracji i / lub niekorzystnych warunków pogodowych, przeszkód drogowych, strajku, strachu, mgły, możliwości wojny, nieprzewidzianych względów technicznych i siły wyższej. W takim przypadku KONSUMENT nie ma prawa do odszkodowania.

4.2-KONSUMENT, do 15 dni przed rozpoczęciem usługi, jest proszony o anulowanie pełnej kwoty zapłaconej ceny.

B- KONSUMENT zgadza się i zobowiązuje się zapłacić 35% kosztów podróży i 15% kosztów odstąpienia, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi 15-7 dni przed rozpoczęciem usługi. Zmiany daty dokonane przez KONSUMENTA podlegają anulowaniu.

C- W przypadku anulowania / przeniesienia usługi z rabatem, KONSUMENT wyraża zgodę i zobowiązuje się do zapłaty 35% opłaty za usługę do 7 dni przed rozpoczęciem usługi oraz do zapłaty całej opłaty za usługi AGENCJI po 7 dni.

D - W przypadku rezygnacji do 60 dni przed rozpoczęciem usługi zwracana jest pełna kwota wypłacona dotychczas KONSUMENTOWI. KONSUMENT, 25-31 dni przed rozpoczęciem podróży anuluje umowę 25% podróży, 30-15 dni przed odstąpieniem od umowy 50% kosztów, 14-07 dni przed anulowaniem umowy 75% kosztów wycieczka Ini przyjmuje i zobowiązuje się zapłacić całą ACENTE krócej niż 7 dni.

Oficjalny raport E-KONSUMENTA lub jego krewnych pierwszego stopnia, aby zapobiec 10-dniowej okupacji szpitala z pełnoprawnego szpitala państwowego, oraz pisemna prezentacja przed rozpoczęciem usługi, jest wyjątkiem klauzule anulowania / przeniesienia.

4.3 KONSUMENT może przekazać wycieczkę osobie, którą sobie życzy, do 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Przejmujący jest odpowiedzialny za wszystkie wydatki wynikające z salda i przeniesienia. KONSUMENT jest zobowiązany do przedłożenia pisemnego wniosku AGENCJI o anulowaniu / przeniesieniu.

4.4 Jeśli KONSUMENT nie powiadomi na piśmie, że będzie uczestniczył w usłudze, za którą tęsknił; 24 godziny po anulowaniu wszystkich rezerwacji i usług dokonanych w imieniu agencji. W przypadku takich rezygnacji KONSUMENTOWI nie przysługuje zwrot kosztów.

4.5 AGENCJA może anulować wycieczki zadeklarowane lub zarejestrowane przez KONSUMENTA, jeżeli uzna to za konieczne, częściowo lub całkowicie przed rozpoczęciem usługi. W tym samym okresie lub serwisie AGENCJA może zmienić kolejność odwiedzin nazw hoteli, środków transportu i miejsc ich przemieszczania, miejsc określonych w programie i pokazanych jako miejsca do odwiedzenia. Jeżeli KONSUMENT nie zaakceptuje takich zmian i anulowań z uzasadnionych przyczyn, ma prawo anulować rezerwację i zwrócić koszty niewykorzystanych usług.

4.6 Powiadomienia o możliwym anulowaniu ACENTE mogą być wysyłane na stronie internetowej, podobnie jak indywidualnie dla każdego KONSUMENTA. KONSUMENT akceptuje to z góry.

ARTYKUŁ 5 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

5.1- Wszelka odpowiedzialność za bagaż i jego zawartość spoczywa na właścicielu. KONSUMENT jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i praktyk, którym podlega pojazd i obiekt, który ma być podróżowany.

5.2- W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu spowodowanego poważną wadą dostawcy; W przypadku, gdy KONSUMENT reguluje stratę lub szkodę dla dostawcy, 1/2 części całkowitego kosztu podróży, niezależnie od wartości materialnej i moralnej towarów zawartych w bagażu i innych cech, wynosi płatne AGENCJI, ponieważ właściciel jest wypłacany KONSUMENTOWI przez właściciela. AGENCJA jest odpowiedzialna za utratę, uszkodzenie i kradzież dostarczonych do niej towarów w formie pisemnej wraz z deklaracjami towarów, a także koszty transportu podróży.

5.3- TRANSAKCJE WIZOWE I USŁUGI nie są objęte zakupioną usługą.

5.4- AGENCJA jest odpowiedzialna z przyczyn innych niż wynikające z odpowiedzialności KONSUMENTA i osobistej odpowiedzialności osób trzecich po rozpoczęciu usługi, którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać. lub może zostać zwrócony w formie zwrotu kosztów usługi, a także z dodatkowymi i / lub alternatywnymi ustaleniami dostarczonymi KONSUMENTOWI podczas usługi i nie wliczonymi w cenę. Fakt, że KONSUMENT przyjmuje lub korzysta z usług dodatkowych lub zastępczych, eliminuje prawa KONSUMENTA do zwrotu kosztów i odszkodowań.

5.5-KONSUMENT, przewodnicy, urządzenia i środki transportu urzędnicy pojazdów będą przestrzegać zasad dotyczących zakupionej usługi; 3. przyjmuje do wiadomości, że osoby szanują życie, towary i ich obecność, w przeciwnym razie nie otrzymają usługi i prawa do powrotu.

5.6- W przypadku, gdy KONSUMENT wypowie umowę z zakładem, ponieważ wykonana usługa jest wadliwa, musi powiadomić o tym Agencję AGENCY i powody zakończenia pobytu na piśmie. W przeciwnym razie usługa zostanie uznana za otrzymaną i wykorzystaną.

5.7- Powiadomienie AGENCJI o sprawach, na które KONSUMENT narzeka podczas wykonywania usługi.

5.8- KONSUMENT (-I), którzy nie mają podpisu w umowie, ale uczestniczyli w usługach będących przedmiotem umowy, będą uważani za przyjętych i zobowiązujących się do wykonania umowy, jeżeli KONSUMENCI przez nich wyznaczeni do rejestracji w swoim nazwa powinna przeczytać i zatwierdzić niniejszą umowę. UMOWA zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług innych KONSUMENTÓW w celu pobrania nadwyżki lub opłaty serwisowej zapłaconej KONSUMENTOWI, którzy podpisali umowę.

5,9–1618 sy. W przypadku zakupu usługi wycieczki zorganizowanej wycieczka może być niekompletna lub może nie być wcale. Zakres ubezpieczenia jest równy kosztowi wycieczki.

5.10 - Przed rozpoczęciem wycieczki zorganizowanej i / lub usługi zakwaterowania konsument powinien, jeśli sobie tego życzy; W razie wypadków i chorób może on / ona ubezpieczyć koszty powrotu do punktu wyjścia i koszty poniesione na wszelkiego rodzaju wypadki.

5.11 - Pozycje WYKRESU TURSAB KÜTAHYA są stosowane przy obliczaniu rekompensaty do wypłacenia, jeżeli AGENCJA jest częściowo lub całkowicie niezgodna z AGENCJĄ.

ARTYKUŁ 6 - SĄD UPOWAŻNIONY

Sądy konsumenckie i komisje arbitrażowe w Stambule są upoważnione do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy.

UWAŻA SIĘ, że KONSUMENT zaakceptował wszystkie warunki niniejszej Umowy.

Zaloguj się